Mandalas

Mandala Buda 20cm

Ref: 326
Tamanho: 20cm
Material: Madeira
Saiba mais

Mandala Buda 30cm

Ref: 328
Tamanho: 30cm
Material: Madeira
Saiba mais

Mandala Buda 40cm

Ref: 330
Tamanho: 40cm
Material: Madeira
Saiba mais

Mandala Dragão 20cm

Ref: 334
Tamanho: 20cm
Material: Madeira
Saiba mais

 

Mandala Dragão 30cm

Ref: 336
Tamanho: 30cm
Material: Madeira
Saiba mais

Mandala Dragão 40cm

Ref: 338
Tamanho: 40cm
Material: Madeira
Saiba mais

Mandala Ganesh 20cm

Ref: 318
Tamanho: 20cm
Material: Madeira
Saiba mais

Mandala Ganesh 30cm

Ref: 320
Tamanho: 30cm
Material: Madeira
Saiba mais

 

Mandala Ganesh 40cm

Ref: 322
Tamanho: 40cm
Material: Madeira
Saiba mais